Insense Beauty - Platform Voor De Beauty Branche - Wij verbinden ondernemers, specialisten & leveranciers in de beauty-branche.

Connectivity is the key to success

Algemene voorwaarden / Gebruikersvoorwaarden

 

Laatst bijgewerkt: 25-01-2023

 

 

ONDERDEEL A: ALGEMEEN

 

Artikel 1: Toepasselijkheid voorwaarden

1.     Insense Beauty is ingeschreven in het Handelsregister onder het KvK-nummer 85671487 en gevestigd te (4131 EG) Vianen aan de Vijfheerenlanden 107 a.

2.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website insensebeauty.nl (hierna: “de website”), op alle diensten die door Insense Beauty worden aangeboden en op alle overeenkomsten die met Insense Beauty worden aangegaan voor het gebruik van de website en/of de levering van diensten.

3.     Door het bezoeken van de website, het gebruik maken van de diensten en/of het aangaan van een overeenkomst met Insense Beauty gaat u als “gebruiker” akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden alsmede met het privacy- en cookiebeleid van Insense Beauty.

4.     Voor gebruikers met een eigen beautysalon, schoonheidssalon of vergelijkbare behandelingspraktijk, die een abonnement hebben bij Insense Beauty (hierna: “specialisten”) gelden naast de voor alle gebruikers geldende voorwaarden, tevens aanvullende voorwaarden. Deze zijn te vinden in onderdeel B van deze voorwaarden. Voor gebruikers, zijnde leveranciers van beautyproducten die op basis van een overeenkomst met Insense Beauty mogen adverteren op de website van Insense Beauty (hierna: “leveranciers”) gelden naast de voor alle gebruikers geldende voorwaarden, tevens aanvullende voorwaarden. Deze zijn te vinden in onderdeel C van deze voorwaarden.

5.     Met het begrip “gebruikers” worden derhalve tevens specialisten en leveranciers bedoeld. Voor specialisten en leveranciers gelden zowel de voorwaarden voor gebruikers als de aanvullende voorwaarden die specifiek voor resp. specialisten en leveranciers gelden. Bij conflicterende voorwaarden gelden de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden voor gebruikers.

 

Artikel 2: Gebruik/misbruik van de website

1.     De website is voornamelijk bedoeld voor het samenbrengen van specialisten op het vlak van beauty en wellness. Specialisten kunnen een eigen profiel (portfolio) op de website plaatsen met informatie omtrent hun praktijk, hun specialismes, de aangeboden diensten, enz. Deze portfolio is zichtbaar voor andere specialisten. Specialisten kunnen via de website contact met elkaar opnemen met als doel om te bezien of zij op zakelijk vlak iets voor elkaar kunnen betekenen en/of met elkaar kunnen samenwerken. Voorts heeft de website tot doel om specialisten en leveranciers bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld door specialisten door middel van nieuwsbrieven en banners te informeren over speciale acties en/of kortingen van leveranciers. Insense Beauty stelt hiervoor het platform (de website) beschikbaar, maar vervult zelf geen bemiddelende en/of verkopende rol en/of functie.

2.     Insense Beauty kan niet garanderen dat de website te allen tijde zal voldoen aan de verwachtingen van gebruikers. Ook kan Insense Beauty niet garanderen dat de website foutloos functioneert en/of dat er veilige toegang tot de website kan worden verkregen. Voorts kan Insense Beauty niet garanderen dat gebruikers hun doel bij het gebruik van de website altijd zullen bereiken, temeer nu dit afhankelijk is van de opstelling en het handelen van de gebruiker zelf.

3.     Het is de gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Insense Beauty de inhoud van de website te kopiëren, reproduceren en/of openbaar te maken. Het is de gebruiker evenmin toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, anders dan beschreven in deze voorwaarden.

4.     Het is de gebruiker niet toegestaan om (persoons)gegevens van gebruikers die een portfolio op de website hebben geplaatst, te verzamelen. Het is de gebruiker evenmin toegestaan om zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Insense Beauty andere gebruikers te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

5.     Op de databank met profielen/portfolio’s rust het databankrecht van Insense Beauty. Het is gebruikers niet toegestaan de inhoud of een deel van de inhoud van de databank op te vragen en te hergebruiken en/of om delen van de inhoud van de databank herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de uitzondering voor persoonlijk gebruik is voldaan.

6.     Indien er aanwijzingen en/of klachten van gebruikers zijn die er op wijzen dat een bepaalde gebruiker niet in overeenstemming met de wet en/of de voorwaarden handelt dan wel op onredelijke wijze de website gebruikt, bijvoorbeeld door andere gebruikers in hun gebruik van de website te hinderen of het goede gebruik van de website te verstoren, dan kan Insense Beauty maatregelen treffen om veiligheidsredenen en/of ter bescherming van gebruikers. Zo is Insense Beauty bevoegd om de betreffende gebruiker uit te sluiten van de diensten van Insense Beauty, de functionaliteiten van de betreffende gebruiker te beperken en het portfolio van de betreffende gebruiker te schorsen en/of te verwijderen, zonder restitutie van hetgeen door gebruiker aan Insense Beauty is betaald.

7.     Het is niet toegestaan om inloggegevens m.b.t. de website aan derden te verstrekken en/of om inloggegevens van derden te gebruiken voor het inloggen op de website.

 

Artikel 3: wijzigingen van website en diensten, verwijzingen naar derden

1.     Insense Beauty is te allen tijde bevoegd om de website of delen daarvan te wijzigen en/of om diensten of onderdelen daarvan te wijzigen. Wijzigingen die een negatieve invloed kunnen hebben op het gebruik van de website, zullen tijdig worden aangekondigd.

2.     De website bevat verwijzingen naar websites en/of diensten van derden, onder meer door middel van hyperlinks en/of banners op de website. Insense Beauty heeft geen zeggenschap over of invloed op de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen en is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het gebruik van die websites. Voor het gebruik van de websites van derden gelden de regels van die websites.

 

Artikel 4: prijs, betaling en opschorting

1.     Alle door Insense Beauty genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2.     Insense Beauty is gerechtigd een overeengekomen prijs gedurende de looptijd van een abonnement of overeenkomst te verhogen. De prijsverhoging wordt in dat geval doorgevoerd vanaf de datum van verlening van het abonnement of de overeenkomst of per de datum waarop aansluitend een nieuw abonnement of overeenkomst wordt aangegaan.

3.     Voor alle overeengekomen betalingsverplichtingen geldt een uiterste betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Genoemde betalingstermijn betreft een fatale termijn; in geval van niet-tijdige betaling treedt de gebruiker van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

4.     Voor het eerst nadat de gebruiker krachtens een abonnement of overeenkomst volledig aan de betalingsverplichting jegens Insense Beauty heeft voldaan, is Insense Beauty gehouden om uitvoering te geven aan de op haar rustende verplichtingen en om de gebruiker toegang te geven tot de relevante onderdelen van de website.

5.     Het uitblijven van betaling door de gebruiker schort alle verplichtingen van Insense Beauty jegens die gebruiker op totdat alsnog volledige betaling heeft plaatsgevonden. Indien aan een gebruiker reeds toegang tot de website is gegeven voordat die gebruiker aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Insense Beauty gerechtigd om aan gebruiker alsnog de toegang tot de website te ontzeggen en haar verplichtingen jegens de gebruiker op te schorten tot nadat gebruiker alsnog volledig aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.

6.     Vanaf het moment waarop een gebruiker jegens Insense Beauty in verzuim treedt, is Insense Beauty bevoegd en gerechtigd om het factuurbedrag te verhogen met de wettelijke (handels)rente. Voorts komen in dat geval alle redelijke kosten ter verkrijging buiten rechte voor rekening van de gebruiker. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Insense Beauty is echter bevoegd en gerechtigd om de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten op de gebruiker te verhalen dan wel om deze kosten te fixeren op 10% van de verschuldigde hoofdsom, zulks naar keuze van Insense Beauty.

 

Artikel 5: klachtenregeling en wijziging van de voorwaarden

1.     Gebruikers die klachten hebben over de website en/of de diensten van Insense Beauty kunnen daarover contact met Insense Beauty opnemen via de contactopties die worden getoond op de website. Klachten over een gebrek in de dienstverlening van Insense Beauty dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking daarvan te worden ingediend bij Insense Beauty.

2.     Insense Beauty is te allen tijde gerechtigd om deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest recente versie van de voorwaarden is te vinden op de website. Gebruikers worden geadviseerd om regelmatig kennis te nemen van de op de website geplaatste voorwaarden.

 

Artikel 6: aansprakelijkheid

1.     De gebruiker erkent dat Insense Beauty onder geen omstandigheid verantwoordelijk gehouden kunnen worden en/of aansprakelijk kunnen zijn voor gedragingen en eventueel daaruit voortvloeiende schade van andere gebruikers. Insense Beauty is geen partij in eventuele overeenkomsten die gebruikers met elkaar aangaan en draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, uitvoering en/of nakoming van dergelijke overeenkomsten.

2.     Insense Beauty doet haar best om een kwalitatief goede website en goed platform te bieden, maar heeft geen absolute controle over alle inhoud van de website, meer in het bijzonder de inhoud van de portfolio van gebruikers. Insense Beauty staat niet garant voor de kwaliteit, veiligheid en legaliteit van gebruikers, de informatie die zij op de website plaatsen en/of de specialismes en/of diensten die zij aanbieden.

3.     Insense Beauty is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onder meer (niet uitputtend) vertragingen, verzuim of andersoortige (wan)prestaties, stakingen, brand, (natuur)rampen, telecommunicatie- en hardware en/of internetproblemen die buiten de invloed van  Insense Beauty liggen.

4.     In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Insense Beauty slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding. Daarmee wordt bedoeld vergoeding van de waarde van de niet of ondeugdelijk verrichte prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Insense Beauty voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

5.     De gebruiker vrijwaart Insense Beauty voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig en/of onzorgvuldig gebruik van de aan de gebruiker geleverde diensten.

6.     Insense Beauty is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

7.     De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die Insense Beauty mocht lijden ten gevolge van een aan de gebruiker toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige verplichting en vrijwaart Insense Beauty voor daaruit voortvloeiende aanspraken van derden.

8.     De aansprakelijkheid van Insense Beauty wordt slechts aanvaard voor zover de gevolgen daarvan gedekt zijn door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aanspraak is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico.

9.     Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden en Insense Beauty toch gehouden zou zijn de schade te vergoeden, is iedere aansprakelijkheid van Insense Beauty beperkt tot ten hoogste vijfmaal het bedrag van de door de gebruiker krachtens abonnement of overeenkomst aan Insense Beauty verschuldigde bedrag, zulks met een maximum van € 5.000,--.

10. Alle aanspraken van de gebruiker vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd binnen één jaar nadat de gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert, zijn ingediend bij Insense Beauty.

 

Artikel 7: overige bepalingen

1.     Insense Beauty is te allen tijde bevoegd om haar rechten en verplichtingen die gelden in de verhouding tussen Insense Beauty en een gebruiker, aan een derde over te dragen. Gebruikers zullen hierover in voorkomend geval tijdig worden geïnformeerd.

2.     Alle overeenkomsten en verbintenissen tussen Insense Beauty en gebruikers worden beheerst door het Nederlandse recht. Tenzij dwingendrechtelijk een andere rechter bevoegd is, is de rechter te Utrecht bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de tussen Insense Beauty en gebruikers aangegane overeenkomsten en verbintenissen.

 

ONDERDEEL B: SPECIALISTEN

 

Artikel 8: abonnement m.b.t. de website

1.     Gedurende de looptijd van het met Insense Beauty overeengekomen abonnement kan de specialist een portfolio op de website plaatsen. Dit portfolio zal gedurende de looptijd van het abonnement zichtbaar blijven op de website. Na afloop van de abonnementsperiode wordt het portfolio van de website verwijderd, tenzij de specialist het abonnement tijdig heeft verlengd.

2.     Een portfolio kan gedurende de looptijd van het abonnement op verzoek van de specialist worden verwijderd. Dit geeft de specialist geen recht op restitutie van het bedrag dat voor het abonnement is betaald.

 

Artikel 9: Regels voor het plaatsen van een portfolio op de website

1.     Iedere specialist is gevoegd om één portfolio op de website te plaatsen. Het portfolio mag algemene informatie m.b.t. de specialist bevatten alsmede informatie en afbeeldingen m.b.t. de specialismes en diensten van de betreffende specialist.

2.     Portfolio’s mogen alleen in het Nederlands of Engels zijn opgesteld.

3.     De titel en inhoud van het portfolio mag geen onjuiste informatie bevatten en niet misleidend zijn. Het portfolio mag vanzelfsprekend geen discriminerende, beledigende, bedreigende, opruiende en/of pornografische inhoud bevatten en geen politieke boodschappen en/of persoonsgegevens van een ander dan de betreffende specialist bevatten. De inhoud van een portfolio mag nooit in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.

4.     Het is niet toegestaan om specialismes en/of diensten te noemen en/of aan te bieden die onrechtmatig of illegaal zijn dan wel waarvan de uitvoering onrechtmatig of illegaal is.

5.     Specialisten worden geacht zelf voldoende op de hoogte te zijn van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van de aangeboden specialismes en/of diensten.

6.     Het is niet toegestaan om informatie en/of afbeeldingen in het portfolio op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, zoals (niet uitputtend) het auteursrecht, merkenrecht en/of modelrecht van een andere partij.

 

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten

1.     Afhankelijk van het soort abonnement stelt Insense Beauty onder meer illustraties, foto’s, afbeeldingen, lay-out van documenten, tekst, lettertypen en vergelijkbare zaken (hierna: “beschikbare content”) beschikbaar aan de specialist. Alle beschikbare content is auteursrechtelijk eigendom van Insense Beauty of van partijen met wie Insense Beauty een licentieovereenkomst heeft gesloten. Alle rechten m.b.t. de beschikbare content zijn wereldwijd voorbehouden. Het is strikt verboden enig deel van de inhoud te behouden, kopiëren, distribueren, publiceren of gebruiken, anders dan uitdrukkelijk door Insense Beauty aan de specialist is toegestaan.

2.     Voor de tools die Insense Beauty beschikbaar stelt aan specialisten voor het maken c.q. samenstellen van brochures en ander promotiemateriaal (hierna: “promotiemateriaal”), geldt in lijn met het bovenstaande dat alle daarmee verband houdende intellectuele eigendomsrechten toekomen aan Insense Beauty en dat alle rechten wereldwijd zijn voorbehouden. De gebruiker heeft geen recht of aanspraak op enige individuele ontwerpelementen van al hetgeen geheel of gedeeltelijk met behulp van de door Insense Beauty beschikbaar gestelde tools is ontwikkeld/vervaardigd. Alle intellectuele eigendomsrechten m.b.t. het promotiemateriaal komt geheel en uitsluitend toe aan Insense Beauty, het promotiemateriaal mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Insense Beauty worden bewerkt, verwerkt of voor welk doeleinde dan ook worden gebruikt.

 

ONDERDEEL C: LEVERANCIERS

 

Artikel 10: Overeenkomst inzake adverteren

1.     De in dit onderdeel opgenomen voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Insense Beauty en een gebruiker op grond waarvan het de gebruiker (leverancier) is toegestaan om door middel van onder meer banners te adverteren op de website.

2.     Voor de duur van de met een leverancier gesloten overeenkomst verleent Insense Beauty toegang aan de leverancier tot bepaalde onderdelen van de website, via welke onderdelen de leverancier in staat wordt gesteld om rechtstreeks advertenties te plaatsen op de website.

3.     De leverancier is zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen en aanleveren c.q. uploaden van advertentiemateriaal, outputgegevens en andere bestanden c.q. technologie (hierna kortweg: “advertentiemateriaal”) ten behoeve van het adverteren op de website van Insense Beauty. Gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen partijen zullen de advertenties van de leverancier ten hoogste het in de overeenkomst tussen partijen vastgelegde aantal keren worden getoond aan gebruikers van de website.

4.     Na afloop van de overeenkomst tussen partijen worden de advertenties van de leverancier niet meer getoond en zal de leverancier geen toegang meer hebben tot de onderdelen van de website ten behoeve van het ter beschikking stellen van advertentiemateriaal.

 

Artikel 11: verplichtingen en verantwoordelijkheden

5.     De overeenkomst tussen partijen geeft de leverancier het recht en de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de overeenkomst te adverteren op de website tot ten hoogste het overeengekomen maximum aantal vertoningen. Er geldt uitdrukkelijk geen minimum aantal vertoningen. Op Insense Beauty rust een inspanningsverplichting om het voor de leverancier mogelijk te maken om te adverteren op de website, maar geen resultaatsverplichting ter zake van het aantal vertoningen van advertenties en/of het aantal hits (lees: het aantal gebruikers dat via de advertenties van de leverancier op een door de leverancier gekozen bestemmingswebsite terecht komt).

6.     Het is de leverancier niet toegestaan om de website en de daartoe verkregen toegang op een andere wijze en/of met andere bedoelingen te gebruiken dan voor het doel waarvoor aan de leverancier toegang tot de website is verleend.

7.     De leverancier zal geen advertentiemateriaal aanleveren en/of advertenties plaatsen die malware, spyware en/of andere ongewilde en/of schadelijke codes en/of bestanddelen bevatten en evenmin advertentiemateriaal aanleveren en/of advertenties plaatsen die de beveiligingsmaatregelen van de website omzeilen of doorbreken.

8.     Het is de leverancier niet toegestaan om onjuiste, valse en/of onrechtmatige informatie te verstrekken

 

Artikel 12: intellectuele eigendomsrechten

9.     De leverancier garandeert dat hij over alle relevante intellectuele eigendomsrechten beschikt en aldus bevoegd en gerechtigd is om het door hem ter beschikking gestelde advertentiemateriaal in te zetten ten behoeve van het adverteren op de website. De leverancier verleent Insense Beauty alle rechten en toestemmingen die zij nodig heeft voor het vertonen van het advertentiemateriaal van de leverancier op de website. De leverancier garandeert dat het advertentiemateriaal bij vertoning daarvan op de website geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden en geen materiaal bevat dat schadelijk, beledigend, aanstootgevend, bedreigend of lasterlijk is. vrijwaart Insense Beauty voor alle aanspraken van derden m.b.t. het advertentiemateriaal en de vertoning daarvan op de website.

10. De leverancier garandeert dat het advertentiemateriaal niet in strijd is met de wet- en regelgeving en/of handelspraktijken, waaronder de Nederlandse Reclame Code.